ИОАНН ГЛИКА

ИОАНН ГЛИКА

Иоанн Глика. Миниатюра из певч. рукописи XV в. (Ath. Laur. Л. 165. Fol. 10v

Иоанн Глика. Миниатюра из певч. рукописи XV в. (Ath. Laur. Л. 165. Fol. 10v


Иоанн Глика. Миниатюра из певч. рукописи XV в. (Ath. Laur. Л. 165. Fol. 10v

Иоанн Глика́ [Иоанн Гликис; греч. ᾿Ιωάννης Γλυκύς] (сер. XIII в.- ок. 1320), протопсалт, византийский мелург, учитель пения. Сведений о жизни И. Г. сохранилось не много. В рукописях он назван «протопсалтом» (самое раннее упоминание - в древнейшем из сохранившихся списков Аколуфии Athen. Bibl. Nat. 2458, 1336 г.), «протопсалтом и учителем» (Sinait. gr. 1252, XVI в.), «протопсалтом Святой Софии» (Ath. Paul. 27. Fol. 182, кон. XVIII в.). Прозвище Γλυκύς (сладкий) мелург получил, вероятнее всего, за искусность и мелодичность сочинений (впосл. так же стали называть мелурга рубежа XVII и XVIII вв. Петра Берекета). В лит-ре неоднократно обсуждался вопрос об идентичности протопсалта И. Г. и К-польского патриарха Иоанна XIII Глики (1315-1319). Одним из оснований для такого отождествления послужило изображение в рукописи Ath. Laur. Λ. 165 (XV в.) протопсалта И. Г. в священническом облачении. Однако совр. исследования доказывают, что это отождествление является следствием ошибки переписчиков муз. кодексов, допущенной из-за совпадения имен (см.: Κουρούσης. 1974. Σ. 298-302; Στάθης. 1977. Σ. 101).

В качестве учеников И. Г. упоминаются мелурги магистр прп. Иоанн Кукузель и протопсалт Ксен Коронис. На листе из Пападики 2-й пол. XIV в. Ath. Cutl. 457, впосл. попавшем в коллекцию еп. Порфирия (Успенского) (РНБ. Греч. Папка I. № 2, 2-я пол. XV в.), изображен И. Г., обучающий 2 учеников. Кроме того, учеником И. Г. был мелург Николай Кловас (см.: Ath. Vatop. 1495, XV в.).

Творчество И. Г. приходится на эпоху калофонического пения, когда простые традиц. мелодии сменились яркими, выразительными песнопениями, исполнявшимися хором певчих и обладавшими особыми художественными качествами. И. Г. следовал стилю своей эпохи, что отражено в технике его сочинений. И. Г. писал гл. обр. калофонические произведения, к-рые из-за большой продолжительности в наст. время не исполняются за богослужением.

Распевы И. Г. содержатся во мн. древних рукописях, напр. в Аколуфии Athen. Bibl. Nat. 2458 и в др. рукописях XIV-XV вв. (Athen. Bibl. Nat. 2599, 2556, 2600, 2554; Ath. Chil. 26; Society of Antiquaries of London. 48 и т. д.), еще чаще - в более поздних источниках.

Многочисленные песнопения И. Г. для неподвижного и подвижного годовых богослужебных кругов содержатся в списках Калофонического Стихираря, напр. в Sinait. gr. 1234, составленном в 1469 г. Иоанном Плусиадином (см. Иосиф, еп. Мефонский). В сер. XV в. мн. песнопения И. Г. были украшены лампадарием Мануилом Хрисафом и в такой форме включены в сборники, напр. в Матиматарий Ath. Iver. 975 (сер. XV в.) и в Калофонический Стихирарь Mingana. 4 (1678 г.). Большая часть этих песнопений И. Г. в нач. XIX в. была переведена в нотацию Нового метода хартофилаксом Хурмузием Гиамалисом (см. рукописи S. Sepulcri. 704, 705, 711, 712, 722, 727-734 и др.). Наиболее известные матимы И. Г.: стихиры прп. Симеону Столпнику «Мощей твоих рака» 2-го гласа, ап. Иоанну Богослову «Реки богословия» 1-го гласа, вмч. Димитрию Солунскому «Истины необоримый воин» (῾Ο τῆς ἀληθείας ἀήττητος στρατιώτης) 4-го плагального (8-го) гласа и «Веселися в Господе граде Фессалоники» 1-го гласа, ап. Иоанну Богослову «Реки богословия» 1-го гласа и свт. Николаю Мирликийскому «Святителей удобрение» 2-го плагального (6-го) гласа, пятнадцатисложник на 1 сент. «Ты мое прибежище крепкое» (Σὺ μοῦ σκέπη κραταιά) на 2-й глас, матима в Неделю сыропустную «Седе прямо» (᾿Εκάθισεν ἀπέναντι) на 2-й плагальный глас, херувимская Великой субботы «Да молчит всякая плоть» на 1-й плагальный (5-й) глас, причастен Великой субботы «Восста яко спя Господь» на 2-й плагальный глас, ирмос Пасхи «Светися, светися» 1-го гласа, стихира Пасхи «Воскрес Иисус от гроба» 2-го плагального гласа, причастен Пасхи «Тело Христово» на 3-й глас νανα и на 1-й плагальный (5-й) глас, стихира Пятидесятницы «Днесь благодать» 2-го плагального гласа, богородичен 2-го гласа ἔξω «Милости Источниче» (Моление теплое) и др. Эти произведения представлены в сборниках разных типов: в Аколуфии Athen. Bibl. Nat. 2458 (Fol. 169); в Пападики - Ath. Cutl. 457, 2-я пол. XIV в. (Fol. 77v, 86, 232v, 352), 455, кон. XV - нач. XVI в. (Fol. 126v, 128-160v, 236v - 252v), Ath. Iver. 985, 1425 г. (Fol. 50v - 51v, 162), 974, 1-я пол. XV в. (Fol. 74v - 75v), Ath. Konstamon. 86, 1-я пол. XV в. (Fol. 222v - 229v, 230v, 283, 287-288v), Ath. Philoth. 122, 1-я пол. XV в. (Fol. 238); в Матиматариях - Ath. Iver. 975 (Fol. 17-17v, 24v, 27-27v, 41-41v, 63-63v, 98-98v, 111v, 192v - 193, 347v - 348, 363v - 364, 371-371v, 381v - 382v, 397-397v, 429-429v, 441v - 442), 976, 1-я пол. XVI в., 964, 1562 г. (Fol. 214v - 215, 239v - 240v), 1000, 2-я пол. XVI в., 991, 1670 г. (Fol. 4-4v, 13, 17-19, 22v - 23, 30-30v, 39v - 43, 55v - 56, 66-66v, 82-82v, 86v - 89, 92v - 93, 136-136v, 146-146v, 158-159, 162v - 163v, 172, 196v - 197, 206-207, 217, 237v - 239, 246-246v, 251v - 252, 258v - 259, 320-320v, 333-333v, 346v - 347, 369-369v, 385v - 386), Ath. Xeropot. 383, 2-я пол. XV в. (Fol. 1-1v, 18-18v, 24-25, 47v - 48v, 75v - 77v, 81v - 83, 88, 192v - 194, 202v - 204, 232v - 234), 264, кон. XVI в., Ath. Pantel. 938, кон. XV - нач. XVI в., 925, кон. XVII - нач. XVIII в., Ath. Philoth. 135, XVI в. (Fol. 12-192v), Ath. Doch. 379, 1-я пол. XVII в. (Fol. 1-1v, 26v - 27, 31v - 32, 60v - 61v, 233-234, 238, 241-241v, 246-246v, 247v - 248, 257, 258v, 260v - 261, 265, 266-266v, 268, 269, 269v, 270v, 285, 325v - 327, 362v - 363, 375v - 377), Ath. Dionys. 569, 1685 г. (Fol. 1-57v), Ath. Greg. 3, кон. XVII в. (Fol. 40 et al.); в Матиматарии-Энколпионе Ath. Cutl. 462, кон. XV - нач. XVI в. (Fol. 1); в Пападики-Матиматариях - БАН. РАИК. № 154, 1430 г. (Л. 242 об., 243 об., 254-255, 294 об.- 295, 314-315, 319-319 об., 323-325, 327-327 об., 340-340 об., 349 об.- 350, 360-360 об., 363 об.- 364, 365-369 об., 371-372, 428-429), Ath. Cutl. 456, 1443 г. (Fol. 191-192, 200-262v), Ath. Iver. 984, сер. XV в. (Fol. 132-193, 220v - 221), РНБ. Греч. № 126, 2-я пол. XV в. (Л. 179, 183-184 об., 187 об.- 188 об., 202-203, 203 об.- 204, 232 об.- 233 об., 274-274 об.,286 об.- 288, 295-296, 331-332, 342-343 об., 345 об.- 346, 369 об.- 370 об., 380 об.- 381, 385 об.- 386 об., 389 об.- 391 об., 429-430, 439-439 об., 444-444 об., 458 об.- 459 об., 473-473 об.), № 130, нач. XVIII в. (Л. 540-541, 592-592 об., 598-598 об., 646 об.- 647, 647 об.- 648, 649 об.- 650); в Матиматариях-Кратиматариях - Ath. Paul. 101, XV - нач. XVI в. (P. 1-76), Ath. Pantel. 1046, XVI в. (Fol. 110-125); в Матиматарии-Стихираре Ath. Cutl. 438, XVI в.; в Эортологарии Ath. Dionys. 567, кон. XV в.; в Анфологиях - Ath. Xeropot. 269, нач. XVI в. (Fol. 31-32v), Ath. Pantel. 1017, нач. XVI в. (Fol. 84-86), Ath. Cutl. 436, XVI в. (Fol. 160), Ath. Doch. 314, XVI в. (Fol. 82-230v), Ath. Simon. Petr. 1, нач. XVII в. (Fol. 139); в Анфологии-Пападики Lesb. Leim. 273, 1-я пол. XVI в. (Fol. 90v - 91); в Анфологиях-Матиматариях - БАН. РАИК. № 30, посл. четв. XVI в. (Л. 99 об.- 100, 104-104 об., 128 об.- 129 об., 261 об.- 262), Ath. Iver. 993, сер. XVII в. (Fol. 172v); в Анфологии-Анастасиматарии Ath. Doch. 369, нач. XVII в. (Fol. 245v - 247v), и в более поздних сборниках.

И. Г. также распел неизменяемые песнопения вечерни, утрени и литургии. Для вечерни это аниксандарии (стих «Отверзшу Тебе руку» (Пс 103. 28б) на 4-й плагальный глас - Lesb. Leim. 285. Fol. 18-18v, 1-я треть XVII в.; Ath. Iver. 993. Fol. 10-13) и калофонические стихи 1-й кафизмы «Вскуе шаташася» и «Упасеши я» (Пс 2. 1, 9) на 4-й плагальный глас (Ath. Iver. 972. Fol. 239-239v, 1-я пол. XV в.; 974. Fol. 268-315; Ath. Konstamon. 86. Fol. 70v - 71, 88).

Из песнопений утрени И. Г. принадлежат непорочны Великой субботы и на погребение мирян: 2-я статия «Руце Твои сотвористе мя» на 1-й плагальный глас (Ath. Cutl. 399. Fol. 169-171, сер. XIV в.; Ath. Simon. Petr. 1. Fol. 160-160v; РНБ. Греч. № 126. Л. 57; Ath. Pantel. 1017. Fol. 98-103; Lesb. Leim. 289. Fol. 83-84, 1-я пол. XVI в.; 273. Fol. 93v - 94; Ath. Cutl. 396. Fol. 104v, 2-я пол. XVI в.), стихи на 2-й, 3-й, 1-й плагальный, 2-й плагальный, 4-й плагальный гласы (Ath. Cutl. 457. Fol. 233v; БАН. РАИК. № 154. Л. 139, 141 об., 145 об., 148, 150, 152, 152 об., 153 об., 159, 162 об., 170; № 30. Л. 72, 83 об.; Ath. Iver. 973. Fol. 203v - 225v, нач. XV в.; 985. Fol. 116v, 118v; 974. Fol. 220-230; Ath. Cutl. 456. Fol. 37-59; Ath. Philoth. 122. Fol. 152v - 162v; 131. Fol. 1-3, 1-я пол. XV в., Lesb. Leim. 273. Fol. 103-103v; Ath. Doch. 315. Fol. 198-209v, кон. XVI - нач. XVII в.; 357. Fol. 168-193v, нач. XVII в.), с ремаркой παλαιόν (древнее) (Ath. Simon. Petr. 1. Fol. 161-178v; Ath. Konstamon. 86. Fol. 258-271v).

И. Г. распел различные версии полиелея. В составе фессалоникийского полиелея Κουκουμᾶς «Раби Господа» известны стихи с мелосом И. Г. «И память Твоя в род и род» и «Подобни им да будут творящие я» на 1-й глас (БАН. РАИК. № 154. Л. 93, 96; Ath. Cutl. 399. Fol. 54v - 57v; 457. Fol. 168-180v; Ath. Iver. 973. Fol. 131-144; Ath. Philoth. 122. Fol. 80v - 85). Первый из этих стихов часто встречается с ремаркой «болгарский» (βουλγάρα или βουλγαρίτζα) (Ath. Iver. 974. Fol. 129v; Athen. Bibl. Nat. 2406. Fol. 101v, 1453 г.; Lesb. Leim. 259. Fol. 52v - 53v, 1572 г.; Ath. Doch. 357. Fol. 54-71v; Ath. Xeropot. 273. Fol. 35v- 37, 1-я пол. XVII в.; РНБ. Греч. № 237. Л. 348-348 об., посл. четв. XVII в.; № 126. Л. 86 об.). В нек-рых списках указана альтернативная атрибуция: «Другие говорят: магистра Кукузеля» (Ath. Iver. 951. Fol. 30v, 2-я пол. XVII в.; Ath. Pantel. 947. Fol. 257, кон. XVII - нач. XVIII в.).

В составе полиелея Λατρινός «Исповедайтеся Господеви» И. Г. принадлежит мелос стихов «Яко во смирении нашем» и «Даяй пищу» на 3-й глас (Lesb. Leim. 273. Fol. 61-62) и стиха «И даде землю их достояние» на 2-й плагальный глас (БАН. РАИК. № 154. Л. 89; см. также: Ath. Cutl. 457. Fol. 114v - 116v), встречающегося с ремаркой βουλγάρικον (Ath. Iver. 974. Fol. 141-142v) (см. также: Ath. Iver. 985. Fol. 68-73v).

И. Г. распел антифоны на полиелее: стихи (аллагмы) Пресв. Богородице и на большие праздники «Слово благо» (Пс 44) на 1-й плагальный глас («И возжелает Царь», «Вся слава Дщери» - РНБ. Греч. № 126. Л. 99) и на 1-й глас (Ath. Cutl. 457. Fol. 186-191v; «Царствия Твоего», «Возлюбил еси правду, и возненавидел еси беззаконие», «Смирна, и стакти, и кассиа», «Лицу Твоему помолятся», «Вся слава Дщери» - БАН. РАИК. № 154. Л. 110-112 об.; см. также: Ath. Iver. 973. Fol. 150-157v; Ath. Philoth. 122. Fol. 108v - 117v; Ath. Konstamon. 86. Fol. 184v - 190v), стихи на дни памяти святителей, мучеников и преподобных «Блажен муж, бояйся Господа» (Пс 111. 1-4, 9, 10) на 4-й глас (БАН. РАИК. № 154. Л. 126 об., 127; № 42. Л. 194, 197, сер. XVIII в.; Ath. Iver. 974. Fol. 153v - 163v; Ath. Philoth. 122. Fol. 123-130; РНБ. Греч. № 132. Л. 178-180, посл. треть XVIII в.; № 711. Л. 113-113 об., 115, XVIII в.; № 130. Л. 149 об.- 150, 152; № 126. Л. 107; Lesb. Leim. 459. Fol. 137v, рубеж XVII и XVIII вв.; 238. Fol. 147v, рубеж XVII и XVIII вв.; S. Sepulcri. 704. Fol. 136, 136v - 137, 142-142v - в транскрипции Хурмузия).

Мелос И. Г. для стихов 136-го псалма «На реках Вавилонских» на 3-й глас найден в рукописях Ath. Cutl. 457 (Fol. 130), Ath. Iver. 985 (Fol. 101-103v), БАН. РАИК. № 154 (Л. 117 об.- 119), № 42 (Л. 191), Lesb. Leim. 459 (Fol. 135v), 238 (Fol. 142-142v), 8 (Fol. 84v, нач. XVIII в.), РНБ. Греч. № 126 (Л. 101 об.- 104), № 130 (Л. 147), № 132 (Л. 176), № 711 (Л. 111 об.), S. Sepulcri. 704 (Fol. 130v; в транскрипции Хурмузия), для стихов по 50-м псалме «Покаяния отверзи ми двери» на 4-й плагальный (8-й) глас - в рукописи РНБ. Греч. № 126 (Л. 425).

И. Г. были распеты кондак «Взбранной Воеводе» на 4-й плагальный глас (Ath. Iver. 972. Fol. 16-17; Athen. Bibl. Nat. 2604. Fol. 1-89v, 1463 г.; Athen. M. Paidousi. 1. Fol. 4v - 6v, 1768 г.), ряд икосов Акафиста Пресв. Богородице (Athen. Bibl. Nat. 2458. Fol. 196-201; Ath. Cutl. 457. Fol. 403-409v; Ath. Iver. 972. Fol. 37v - 44, 50v - 67, 83v - 87, 89-91v, 94-96v; Athen. M. Paidousi. 1. Fol. 22-50v, 55v - 81, 115v - 125v, 138v - 143v, 149v - 151v, 153-170v, 197v - 204, 207-213, 216-221v, 225v - 232v; Ath. Doch. 381. Fol. 1-12v, 31v - 40, 55-88, 133v - 144, 149-159, 165v - 176, кон. XVI в.) и богородичны на 8 гласов (Cantabr. S. Trinit. 1165. Fol. 156-160, ок. 1400 г.).

С именем И. Г. сохранился распев 11 евангельских стихир, зафиксированный во многих списках начиная с 1-й пол. XV в. (БАН. РАИК. № 154. Л. 422-427; № 30. Л. 89-99; № 38. Л. 33 об.- 45, сер. XVII в.; РНБ. Греч. № 126. Л. 142-148; № 136. Л. 68-82, 100 об.-115, 1-я четв. XVII в.; № 237. Л. 73-79 об.; № 135. Л. 113-129, 1698 г.; № 130. Л. 197 об.- 202; № 203. Л. 71-82, нач. XVIII в.; № 808. Л. 131-150, 1-я пол. XVIII в.; № 139. Л. 337-340 об., 1752 г.; № 711. Л. 141-144 об.; № 238. Л. 24 об.- 42 об., 1-я пол. XVIII в. (в нотолинейной квадратной нотации); № 132. Л. 227-232; Ath. Pantel. 966. Fol. ΙΓ´v, нач. XVI в.; 919. Fol. 62-69, 1687 г.; 1008. Fol. 92v - 108v, посл. четв. XVII в.; Ath. Xeropot. 269. Fol. 51-66v; 271. Fol. 68-82v, 1-я пол. XVII в.; 389. Fol. 99v, кон. XVII в.; Lesb. Leim. 277. Fol. 62v - 76v, 2-я пол. XVI в.; Lesb. Ypsilou. 48. Fol. 44-58, 2-я пол. XVI в.; Ath. Xen. 128. Fol. 103v - 113v, 1671 г.; Ath. Doch. 386. Fol. 230v - 243, сер. XVII в.; 324. Fol. 68-75v, 1686 г.; Ath. Cutl. 449. Fol. 56v - 62, кон. XVII в.; Ath. Paul. 14. Fol. 270-308, нач. XVIII в.; РНБ. ОЛДП. О. 117. Л. 87 об.- 97 об., 1729-1731 гг.). Мелос И. Г. впосл. украшали разные мелурги: Мануил Хрисаф (Ath. Iver. 950. Fol. 395-401v, кон. XV в.), Герман, митр. Нов. Патр, по др. версии - Косма Македонец (Ath. Iver. 951. Fol. 53v - 57; 970. Fol. 85-90, 1686 г.), Хрисаф Новый (XVII в.) (Ath. Karakal. 234. Fol. 121-136, 1685 г.; Ath. Iver. 961. Fol. 65v - 71v, кон. XVII в.). Версия И. Г. была переписана в нотации Нового метода Петром Византийским (РНБ. Собр. Александро-Невск. лавры. Ю I2. Л. 273-325, нач. XIX в.) и Хурмузием Гиамалисом (БАН. РАИК. № 48. Л. 28-66, 1-я треть XIX в.).

Встречающаяся в нек-рых поздних рукописях атрибуция И. Г. Анастасиматария и кекрагариев (стихов «Господи, воззвах»), по-видимому, является ошибочной.

Песнопения литургии И. Г. сохранились во мн. рукописных источниках. Трисвятое (Δύναμις. ῞Αγιος ὁ Θεός) на 2-й глас известно по Пападики Ath. Iver. 974 (Fol. 165v - 166v).

Мелургу принадлежит ряд херувимских: на 2-й глас с ремаркой «песненная» (σματικόν) (Ath. Cutl. 399. Fol. 104-106v), на 1-й плагальный глас (Ath. Iver. 974. Fol. 180), неск. херувимских на 2-й плагальный глас (Athen. Bibl. Nat. 2458. Fol. 164v - 165v; Ath. Iver. 985. Fol. 141-142v; Ath. Cutl. 456. Fol. 78-85; 425. Fol. 23-25, кон. XVI в.; 436. Fol. 120v - 122; 449. Fol. 94; Ath. Philoth. 122. Fol. 198-198v; Ath. Cutl. 445. Fol. 61v - 62, 74-74v, 1536 г. (2 версии); 395. Fol. 187-189, 2-я пол. XVI в.; 396. Fol. 161v - 162v; Ath. Xeropot. 265. Fol. 79v, сер. XVI в.; Ath. Doch. 369. Fol. 65-72v; 386. Fol. 74; РНБ. Греч. № 136. Л. 125 об.- 126 об.; № 237. Л. 357 об.; Lesb. Leim. 258. Fol. 56v - 57v, 20-40-е гг. XVII в.; Ath. Iver. 993. Fol. 87v; Ath. Pantel. 965. Fol. 48v - 58, сер. XVII в.; Ath. Iver. 951. Fol. 74v - 76; РНБ. Греч. № 132. Л. 328 об.- 329 (2 версии); № 130. Л. 308 об. (2 версии)), в т. ч. с ремарками «песненная» (Ath. Cutl. 457. Fol. 205v - 209v), «песненная и двухорная» (σματικὸν κα δίχορον) (Ath. Cutl. 455. Fol. 99, 103v), «древняя» (παλαιόν) (Ath. Cutl. 399. Fol. 102-102v; Ath. Philoth. 122. Fol. 203), «дворцовая» (παλατιανόν) (Ath. Cutl. 399. Fol. 102v; Ath. Doch. 357. Fol. 54-71v; Ath. Iver. 993. Fol. 88v; приписано прп. Иоанну Дамаскину - Ath. Iver. 951. Fol. 74v - 76), «западная» (δυσικόν) (Ath. Iver. 985. Fol. 140-140v; 993. Fol. 88; РНБ. Греч. № 130. Л. 308; № 711. Л. 196-196 об.; CPolit. Patr. K. Ananiadou. 6. Fol. 60v - 61, 1680 г.; Lesb. Leim. 459. Fol. 244v - 245; 238. Fol. 267-268) или «как поется в Константинополе» (Lesb. Leim. 259. Fol. 99v - 101; 282. Fol. 69v - 71, 2-я пол. XVI в.; 287. Fol. 65-66, рубеж XVII и XVIII вв.; 284. Fol. 61-62v, рубеж XVII и XVIII вв.). См. также рукописи: Ath. Doch. 315. Fol. 121v - 135; Ath. Xeropot. 261. Fol. 34v, 1-я пол. XVII в.; Ath. Greg. 32. Fol. 86-112v, сер. XVII в.; 579. Fol. 144v - 169, кон. XVII в.; Ath. Doch. 324. Fol. 88v - 116.

Иоанн Глика в окружении Иоанна Кукузеля и Ксена Корониса. Миниатюра из певч. рукописи из мон-ря Кутлумуш (РНБ. Греч. Папка I. № 2, 2-я пол. XV в.)

Иоанн Глика в окружении Иоанна Кукузеля и Ксена Корониса. Миниатюра из певч. рукописи из мон-ря Кутлумуш (РНБ. Греч. Папка I. № 2, 2-я пол. XV в.)


Иоанн Глика в окружении Иоанна Кукузеля и Ксена Корониса. Миниатюра из певч. рукописи из мон-ря Кутлумуш (РНБ. Греч. Папка I. № 2, 2-я пол. XV в.)

Не так часто в источниках встречаются двухорное «большое» «Достойно есть» (῾Η τιμιωτέρα ἡ μεγάλη) на 2-й плагальный глас с энихимами и калофонический стих (τιμιωτέρα καλοφωνική) «Сущую Богородицу» на 2-й глас (Ath. Cutl. 399. Fol. 117-117v, 119; 457. Fol. 88-89, 92; Ath. Iver. 985. Fol. 53-53v; 974. Fol. 85v - 86; Ath. Konstamon. 86. Fol. 141v - 142; Ath. Dionys. 570. Fol. 142-142v, кон. XV в.), воскресный причастен «Хвалите» на 1-й глас (Ath. Cutl. 456. Fol. 87v) и херувимская на литургии Преждеосвященных Даров «Ныне силы небесныя» на 4-й глас (РНБ. Греч. № 203. Л. 144) и на 1-й плагальный глас (Там же. Л. 144 об.). См. также песнопения литургии И. Г. в Анфологиях Ath. Xen. 171 (нач. XVII в.) и Ath. Greg. 52 [26] (Fol. 17-32, XVII в.).

Песнопения анафоры литургии св. Василия Великого в версиях И. Г. содержатся в списках XV-XIX вв.: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф», «Аминь» (2), «Тебе поем» на 2-й глас (Ath. Iver. 973. Fol. 186-187v; 951. Fol. 102-102v; БАН. РАИК. № 154. Л. 202 об.; Ath. Cutl. 456. Fol. 85v; Lesb. Leim. 289. Fol. 41v - 42; 273. Fol. 87-87v; 259. Fol. 110-112v; Ath. Doch. 315. Fol. 137; 369. Fol. 86-86v; Ath. Greg. 32. Fol. 47-49v; Ath. Pantel. 1008. Fol. 211v - 212; Ath. Philoth. 134. Fol. 240v - 241, кон. XVII в.; Ath. Karakal. 218. Fol. 50v, кон. XVII в.; 234. Fol. 181v - 182; РНБ. Греч. № 135. Л. 174 об.- 176; № 711. Л. 211 об.; № 132. Л. 354; Lesb. Leim. 281. Fol. 184-186v, 1728 г.; РНБ. ОЛДП. О. 117. Л. 139; в транскрипции Хурмузия - S. Sepulcri. 705. Fol. 75-76), то же на глас βαρύς (7-й) Δι (БАН. РАИК. № 41. Л. 289-289 об., 30-40-е гг. XIX в.), задостойник «И чрево Твое» на 1-й глас τετράφωνος ἐκ τοῦ Κε (РНБ. Греч. № 742. Л. 344, ок. 1820 г.), песнопения анафоры Василия Великого на 2-й глас и «И чрево Твое» (БАН. РАИК. № 65. Л. 293 об.- 294 об., 1820 г.; «распето (ἐμελουρϒήθησαν) Иоанном Гликой согласно древнему [преданию] (κατὰ παλαιόν), сокращено (συνετμήθησαν) же Иоанном протопсалтом» - РНБ. Греч. № 742. Л. 341 об.- 345 об., опубл.: Πανδέκτη τῆς ἱερᾶς ἐκκλησιαστικῆς ὑμνωδίας τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ / ᾿Εκδ. ὑπὸ ᾿Ιωάννου λαμπαδαρίου κα Στεφάνου Α´ δομεστίκου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλου ᾿Εκκλησίας. Κωνσταντινούπολις, 1851. Τ. 4. Σ. 437-442).

По немногим рукописям известны распевы И. Г. для входного песнопения «Свыше пророцы» на 1-й глас (Ath. Iver. 974. Fol. 262-262v) и на глас πρωτόβαρυς (Ath. Iver. 993. Fol. 267v), для кондака и икоса усопшим «Со святыми» 4-го плагального гласа и «Сам Един еси Безсмертный» 1-го гласа (Ath. Cutl. 399. Fol. 174; 457. Fol. 251v - 252v) и для песнопения Полихронион (Πολυχρόνιον ποιήσαι ὁ Θεός) на 1-й глас (Ath. Iver. 973. Fol. 359v - 406v).

И. Г. написал ряд кратим: 2-го гласа (БАН. РАИК. № 154. Л. 448), две 1-го плагального гласа - Ανεεανε с названием «великого примикирия» (τοῦ μεγάλου πριμικηρίου) и Ανενεϊτακε (Ath. Cutl. 399. Fol. 92v - 94v; 457. Fol. 294; Ath. Iver. 972. Fol. 114v - 117), 4-го плагального гласа (БАН. РАИК. № 154. Л. 494 об.; РНБ. Греч. № 126. Л. 348), 2-го плагального гласа с названием σουρλᾶς (БАН. РАИК. № 154. Л. 481; Athen. Bibl. Nat. 2604. Fol. 176v - 177v; Lesb. Leim. 245. Fol. 163v - 164v, 1649 г.; в транскрипции Хурмузия - S. Sepulcri. 711. Fol. 56-59v), 2-го плагального гласа δεμένος с названием σουρχάν (Ath. Pantel. 1046. Fol. 143v), 4-го плагального гласа для стихиры на Рождество Иоанна Предтечи «Подобает Иоанну благовоние» (РНБ. Греч. № 126. Л. 348), 4-го плагального гласа Εεερετερε с названием ὁμόνοια (краткая кратима, поющаяся в конце каждой службы; Ath. Cutl. 456. Fol. 466), на 4-й глас Ετερρετε (Ath. Cutl. 457. Fol. 345v), для песнопения «Егда ко кресту» (ἀπὸ τὸ «῞Οτε τῷ σταυρῷ») (Ath. Iver. 975. Fol. 471), 4-го плагального гласа Τοτοτο (Ath. Iver. 984. Fol. 49-50, 70), пролог (πρόλογος) «И князи собрашася» (Пс 2. 2) (Ath. Pantel. 962. Fol. 1-86, XVI в.). См. также кратимы И. Г. в рукописях: Ath. Xeropot. 270. Fol. 2-86v, кон. XV в.; Ath. Doch. 388. Fol. 205v - 228v, нач. XVII в.; Ath. Konstamon. 86. Fol. 206-222; Ath. Pantel. 1271. Fol. 84-118v, кон. XVII - нач. XVIII в.

Согласно анализу Э. Уильямса и К. Трёльсгора (Williams, Troelsgård. 2001), мелодический стиль кратких и пространных песнопений И. Г. значительно различается. Мелодическое движение в кратких песнопениях более плавное, а в пространных песнопениях нередки скачки, большая часть к-рых на кварту, но встречаются и на квинту и сексту, реже на септиму и октаву. Исследователи также отмечают, что И. Г. сочинял несколько калофонических мелодий на один и тот же стих (напр., для Пс 2 на вечерне), в то время как Иоанн Кукузель, Ксен Коронис и др. мелурги составляли мелодические композиции из неск. псалмовых стихов. Кроме того, по стилю мелодии И. Г. более просты, чем мелодии его учеников и последователей; возможно, это объясняется тем, что творчество И. Г. представляет собой более ранний этап развития калофонического стиля.

На основе данных певч. рукописей можно предположить, что И. Г. был не только мелургом, но и автором текстов неск. пятнадцатисложников, напр. умилительной матимы (μάθημα κατανυκτικόν) «Трезвися, душе моя грешная, и блюди житие» (Νῆφε, ψυχή μου, ταπεινή, κα σκόπησον τὸν βίον) на 2-й плагальный глас νενανω (Ath. Xen. 171. Fol. 161).

Известны неск. учебных песнопений И. Г.: «Господи, помилуй» по гласам (БАН. РАИК. № 154. Л. 9 об.), осмогласник Протеории (называемый также методом метрофонии) «Господи, благослови» (Lesb. Leim. 459. Fol. 6; РНБ. Греч. № 132. Л. 8; № 711. Л. 7 об.), стихи Протеории «Господи Иисусе Христе, Боже наш» по гласам (Ath. Philoth. 122. Fol. 15; Lesb. Leim. 238. Fol. 6-6v; РНБ. Греч. № 711. Л. 7 об.).

И. Г. является автором 2 или 3 теоретических руководств типа «Исон, олигон, оксия, петасти, вария» для изучения мелодических формул (или фраз - θέσεις), где каждая невма дается в сочетании с др. знаками (Society of Antiquaries of London. 48. Fol. 7-8v, 1430 г.; Ath. Konstamon. 86. Fol. 13-14v; РНБ. Греч. № 498, XVI в. (см. публ.: Герцман Е. В. Петербургский теоретикон. Од., 1994. С. 151-215); Athen. Bibl. Nat. 2837. Fol. 1v - 2, 1457 г.; Lesb. Leim. 273. Fol. 3v - 5; РНБ. Греч. № 132. Л. 29 об.). Мануил Хрисаф высоко оценил этот труд И. Г., как и подобные работы его учеников Иоанна Кукузеля и Ксена Корониса. И. Г. также приписывается создание трактата, посвященного ладовой системе октоиха, в т. ч. т. н. серединных гласов (μέσοι ἦχοι; см., напр.: РНБ. Греч. № 782. Л. 8 об.- 9, XVII в.; см. пер.: Герцман. К загадкам наследия. 1996. С. 226-227).

Определение «протопсалт» для раннепалеологовской эпохи, когда уровень всех искусств был особенно высок, свидетельствует о певч. таланте И. Г. и о его успешном служении на клиросе. Неудивительно, что сочинения И. Г. исполнялись в течение мн. веков и стали источником творчества последующих мелургов, а имя И. Г. причислено к именам ряда великих музыкантов последних 8 веков.

Лит.: Κουρούσης Σ. ῾Ο λόγιος οἰκουμενικὸς πατριάρχης ᾿Ιωάννης ΙΓ´ ὁ Γλυκύς // ΕΕΒΣ. 1974. Τ. 41. Σ. 299-300; Στάθης. Χειρόγραφα; idem. ῾Η δεκαπεντασύλλαβος ὑμνογραφία ἐν τῇ Βυζαντινῇ Μελοποιΐᾳ. ᾿Αθῆναι, 1977; idem. ᾿Αναγραμματισμο κα μαθήματα; Χατζηγιακουμής. Χειρόγραφα Τουρκοκρατίας; Jakovljević A. Διγλώσση παλαιογραφία κα μελωδο-ὑμνογράφοι τοῦ κώδικα τῶν ᾿Αθηνῶν 928. Λευκωσία, 1988; Troelsgård C. The Development of a Didactic Poem: Some Remarks on the «Ison, Oligon, Oxeia» by Ioannes Glykys // Byzantine Chant: Tradition and Reform: Act of a Meeting held at the Danish Institute at Athens, 1993 = Monographs of the Danish Institute at Athens. Athens, 1997. Vol. 2. P. 69-85; Герцман Е. В. В поисках песнопений Греческой Церкви: Преосв. Порфирий (Успенский) и его коллекция древних муз. рукописей. СПб., 1996. С. 79-82, 202-203; он же. Греческие муз. рукописи Петербурга. СПб., 1996. Т. 1. С. 601-603 и др.; 1999. Т. 2. С. 464-467 и др.; он же. К загадкам наследия протопсалта Иоанна Глики // ВВ. 1996. Т. 56(81). С. 215-227; Williams E. V., Troelsgård C. Glykys, Joannes // NGDMM. 2001. Vol. 10. P. 59; Μπαλαγεώργος Δ., Κρητικός Θ. Τὰ Χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς̇ Σινᾶ. ᾿Αθήνα, 2008; Γιαννόπουλος Ε. Τὰ Χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς̇ ᾿Αγγλία. ᾿Αθήνα, 2008.

Э. Яннопулос, Э. П. М.


Православная энциклопедия. - М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия». 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ИОАНН ГЛИКА" в других словарях:

  • Иоанн — Иоанн: Иоанн (имя)  имя древнееврейского происхождения. От него произошло русское имя Иван. Персоналии по имени Иоанн Каппадокийский (лат. Iohannis Orientalis)  префект Востока (532 541) в Византийской империи, патриций и консул… …   Википедия

  • ИОАНН XIII ГЛИКА — [греч. ᾿Ιωάννης ὁ Γλυκύς, Γλυκᾶς] (ок. 1260, К поль? после 11.05.1319, там же), патриарх К польский (12 мая 1315 11 мая 1319), визант. гос. деятель, ученый, писатель. Происходил из родовитой визант. к польской фамилии, представители к рой неск.… …   Православная энциклопедия

  • ИОАНН ЗОНАРА — [греч. ᾿Ιωάννης Ζωναρᾶς] (кон. XI в. между 1162 и 1166), визант. канонист, историк и церковный писатель. Иоанн монашеское имя И. З.; как его звали до пострига, неизвестно. Жизнь В XI XII вв. аристократическая семья Зонара принадлежала к столичной …   Православная энциклопедия

  • Иоанн XIII Глика — В Википедии есть статьи о других людях с именем Иоанн. Иоанн XIII Милостивый (Глика, Гликис; греч. Ιωάννης ΙΓ΄ Γλυκύς)[1]  патриарх Константинопольский с 1316 (по другим источникам, с 1315) по 1320 (или 1319). До патриаршества был логофетом… …   Википедия

  • ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК — [греч. ᾿Ιωάννης τῆς Κλίμακος] (VI VII вв.), прп. (пам. 30 марта и в 4 ю Неделю Великого поста), игум. Синайского монастыря, автор классического произведения визант. аскетической письменности «Лествица Божественного восхождения». Житие Основным… …   Православная энциклопедия

  • ИОАНН КУКУЗЕЛЬ — [Пападопул; греч. ᾿Ιωάννης Κουκουζέλης Παπαδόπουλος, ὁ μαΐστωρ] († до 1341), прп. (пам. греч. 1 окт.; во 2 ю Неделю по Пятидесятнице в Соборе Афонских преподобных), маистор (руководитель придворного хора), мон. Великой Лавры на Афоне, визант.… …   Православная энциклопедия

  • ИОАНН IХ АГАПИТ — [греч. ᾿Ιωάννης ὁ ᾿Αγαπητὸς], патриарх К польский (24 мая 1111 кон. апр. 1134). Род. в Халкидоне, племянник митрополита местной кафедры. О церковной жизни в Патриаршество И. А. известно мало; деятельность патриаршего ведомства и Свящ. Синода… …   Православная энциклопедия

  • ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. ЧАСТЬ IV — Изобразительное искусство является важнейшей по значению в христ. культуре и наиболее обширной по количеству сохранившихся памятников частью художественного наследия В. и. Хронология развития визант. искусства не вполне совпадает с хронологией… …   Православная энциклопедия

  • АКАФИСТ — [греч. ὕμνος ἀκάθιστος гимн, при пении к рого не сидят; церковнослав. ]. 1. Хвалебно догматическое песнопение ко Пресв. Богородице (4 го плагального, т. е. 8 го, гласа) (далее А. Богородице); в поздневизант. время стало называться «икосы» (οἶκοι) …   Православная энциклопедия

  • КАЛОФОНИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ — Аколуфии. 1336 г. (Athen. Bibl. Nat. 2458. Fol. 1) Аколуфии. 1336 г. (Athen. Bibl. Nat. 2458. Fol. 1) [калофония; греч. καλοφωνία, от καλός прекрасный и φωνή голос, звук], греч. певч. стиль, расцвет которого приходится на 2 последних столетия… …   Православная энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»