ИОАНН ЦАКНОПУЛ

ИОАНН ЦАКНОПУЛ

Иоанн Цакно́пул [греч. ᾿Ιωάννης ὁ Τζακνόπουλος], византийский мелург (XIV в.). Упоминание его имени во мн. рукописях XIV в. (в Пападики Athen. Bibl. Nat. 2458, 1336 г.; Ath. Сutl. 399, сер. XIV в.; Ath. Сutl. 457, 2-я пол. XIV в.; Athen. Bibl. Nat. 2456, 2-я пол. XIV в., и в смешанном типе сборника (Σύμμεικτος) Athen. Bibl. Nat. 2411, 2-я пол. XIV - нач. XV в.) позволяет предположить, что он род. в кон. XIII в. Судя по указанию в Пападики Athen. Bibl. Nat. 2406 1453 г., И. Ц. является автором «украшенной» версии «пролога» (кратимы) Ксена Корониса, добавленной к калофоническому стиху Пс 134 «Очи имут» прп. Иоанна Кукузеля (Fol. 357v - 358v); следов., И. Ц. жил либо немного позже Корониса, либо в одно время с ним.

В неск. рукописях, в т. ч. в ранних, И. Ц. назван доместиком (Пападики Ath. Iver. 1120. Fol. 169v - 170v, 1458 г.; Анфология Ath. Gregor. 5. Fol. 52-79v, кон. XVII в.; Ath. Doch. 337. Fol. 75, 1764 г.). В каталоге мелургов, составленном архидиак. Антиохийской Патриархии Никифором Кантуниарисом, его имя (Τζακνόπουλος) приведено без указания должности (Собрание толкований Ath. Xeropot. 318. Fol. 140-143, нач. XIX в.). Возможно, ему стали приписывать эту должность в связи с тем, что в рукописях визант. и поствизант. периода содержатся его песнопения пападического стиля.

И. Ц. принадлежит калофонический распев стихов 1-й кафизмы на 4-й плагальный глас: стихов 1-го псалма - «Блажен муж» (Ath. Cutl. 399. Fol. 4v - 13, сер. XIV в.; Ath. Iver. 985. Fol. 15v - 26, 1425 г.; 974. Fol. 25-42v, 1-я пол. XV в.; 1120. Fol. 50-59v, 1458 г.; 949. Fol. 8, кон. XVII - нач. XVIII в.; 985. Fol. 44v - 60, сер. XVIII в.; Ath. Konstamon. 86. Fol. 39v - 50, 1-я пол. XV в.; Meteor. Metamorph. 317. Fol. 64, 2-я пол. XV в.; Meteor. Varl. 208. Fol. 141, XV-XVI вв.; Ath. Gregor. 5. Fol. 52; Ath. Xeropot. 307. Fol. 47v - 66v, 1767-1770 гг.), «И в законе Его» (Ath. Iver. 984. Fol. 14-21v, сер. XV в.), «И лист его» (Meteor. Varl. 211. Fol. 11v, 2-я пол. XV в.); стихов 2-го псалма - «Вскую шаташася языцы» (Ath. Cutl. 457. Fol. 10-12v; Meteor. S. Trinit. 78. Fol. 22, 1380 г.; 113. Fol. 18v, кон. XV в.; Ath. Philoth. 122. Fol. 57-67v, 1-я пол. XV в.; Meteor. Metamorph. 192. Fol. 42 sqq., сер. XV в.; 229. Fol. 39 sqq., 1775 г.; Ath. Iver. 974. Fol. 268-315, 2-я пол. XV в.; Sinait. gr. 1299. Fol. 43, 1715 г.; 1298. Fol. 53v, нач. XVIII в.), «Аз днесь родих Тя» (Meteor. S. Trinit. 78. Fol. 7, 1380 г.; Ath. Iver. 973. Fol. 43v, нач. XV в.; БАН. РАИК. № 154. Л. 36 об., 1430 г.; № 42. Л. 27, сер. XVIII в.; РНБ. Греч. № 126. Л. 32 об., 2-я пол. XV в.; № 130. Л. 27, нач. XVIII в.; № 132. Л. 61 об., посл. треть XVIII в.; № 711. Л. 34 об., XVIII в.; Ydra. Iliou. 597 (33). Fol. 40, кон. XVII в.; Lesb. Leim. 238. Fol. 47v, ок. 1700 г.; 459. Fol. 41v, ок. 1700 г.; 8. Fol. 34, кон. XVIII в.; Meteor. S. Stephan. 19. Fol. 13, 3-я четв. XVIII в.; в транскрипции хартофилакса Хурмузия Гиамалиса - S. Sepulcri. 703. Fol. 143v - 144v, 1818 г.), «Проси от Мене, и дам Ти» (РНБ. Греч. № 130. Л. 27; № 132. Л. 61 об.; № 711. Л. 34 об.; Meteor. S. Stephan. 19. Fol. 13, 3-я четв. XVIII в.; РНБ. АНЛ. Ю I2. Л. 97, нач. XIX в.), «Приимите наказание» (Ath. Cutl. 457. Fol. 48-48v; Ath. Konstamon. 86. Fol. 98; Ath. Iver. 1120. Fol. 169v - 170v; Ath. Doch. 337. Fol. 75), «Надеющиися» (Ath. Simon. Petr. 1. Fol. 50v - 56v, нач. XVII в.); «Аллилуия» (в греч. ркп. называется аллилуиарием) 3-го псалма (Athen. Bibl. Nat. 2456. Fol. 8 sqq.).

Имя И. Ц. связано также с певч. кн. Икиматарий: он распел икос Акафиста Пресв. Богородице «Всякое естество ангельское» (в рус. богослужебных книгах это песнопение называется кондаком) на 4-й глас νενανώ. Это произведение мелурга имеет 2-частную композицию: 1-я часть состоит из стиха «Всякое естество ангельское... Твоего вочеловечения делу» и кратимы τετετενενα, 2-я - из стиха «Неприступнаго бо яко Бога... от всех», кратимы ανενανε ερρετε и стиха «Нам убо спребывающа, слышаща же от всех: Аллилуия» (Ath. Iver. 972. Fol. 75v - 76v, 1-я пол. XV в.; Ath. Doch. 381. Fol. 114v, кон. XVI в.; Athen. M. Paidousi. 1. Fol. 190-194v, 1768 г.).

Особую ценность имеют кратимы, распетые И. Ц. на гласы 1-й плагальный, βαρύς, 4-й плагальный (2 версии). Они являются самостоятельными сочинениями и содержатся в Кратиматарии, Sinait. gr. 1252 сер. XV в. Кратимы как основной элемент калофонии могли вставляться певчими или писцами в сочинения др. мелургов. Кратимы И. Ц. можно найти в Икиматарии (напр., в списке Athen. M. Paidousi. 1 его вставки-кратимы в икос Иоанна Глики «Ангел предстатель» 4-го гласа (Fol. 44-50v), в икосы (в рус. книгах называются кондаками) Иоанна Кукузеля «Бурю внутрь имея» и «Боготечную звезду», оба 4-го гласа (Fol. 125v, 151v - 152v), в икос (кондак) Иоанна Глики «Проповедницы богоноснии» 4-го гласа (Fol. 163), в икос Иоанна Кукузеля «Новую показа тварь» 4-го гласа (Fol. 175-182v)), в Кратиматарии (Sinait. gr. 1252. Fol. 88: τετετε как дополнение к кратимам мелургов Иоанна Клады и Ксена Корониса; Fol. 113v: τετετε на 1-й плагальный глас; Fol. 188: Αανε на глас βαρυς; Fol. 265v: Ερερε на 4-й плагальный глас; Fol. 267: Ανενε на 4-й плагальный глас), а также в Пападики (Ath. Cutl. 457. Fol. 35v: Ερερεε на 4-й плагальный глас - для стиха на вечерне «На Господа» (Пс 2. 2б) Иоанна Кукузеля).

Помимо создания произведений И. Ц. обрабатывал (ἐκαλλώπισε - украшал) песнопения известных мелургов (см., напр., упомянутый выше случай «украшения» «пролога» Ксена Корониса для калофонического стиха Иоанна Кукузеля «Очи имут»).

Лит.: Στάθης. ᾿Αναγραμματισμο κα μαθήματα. Σ. 101, 127; Χαλδαιάκης Α. ῾Ο πολυέλεος στὴν βυζαντινὴ κα μεταβυζαντινὴ μελοποιΐα. ᾿Αθῆναι, 2003. Σ. 412, 676; Κρητικός Θ. Ν. ῾Ο ᾿Ακάθιστος στὴν βυζαντινὴ κα μεταβυζαντινὴ μελοποιΐα. ᾿Αθήνα, 2004. Σ. 150-151, 313-316. (῞Ιδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας. Μελέται; 10); ᾿Αναστασίου Γ. Τα κρατήματα στὴν ψαλτικὴ τέχνη. ᾿Αθήνα, 2005. Σ. 131, 176-177.

М. Струбакис


Православная энциклопедия. - М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия». 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ИОАНН ЦАКНОПУЛ" в других словарях:

  • КАЛОФОНИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ — Аколуфии. 1336 г. (Athen. Bibl. Nat. 2458. Fol. 1) Аколуфии. 1336 г. (Athen. Bibl. Nat. 2458. Fol. 1) [калофония; греч. καλοφωνία, от καλός прекрасный и φωνή голос, звук], греч. певч. стиль, расцвет которого приходится на 2 последних столетия… …   Православная энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»